Oferta

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • Rejestracja nowej Wspólnoty, uzyskanie numeru NIP i REGON
 • Przejęcie nieruchomości, sporządzanie protokołu
 • Ubezpieczenie budynków
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku i terenu zewnętrznego
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.
 • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości).
 • Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujących dany lokal.
 • Prowadzenie korespondencji związanej z zarządzaniem nieruchomością

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane.
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Realizacja planów remontów zgodnie z podjętą uchwałą.
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.
 • Bieżące informowanie zarządu I członków Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Obsługa finansowo - księgowa

 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządów nieruchomością wspólną
 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.
 • Przechowywanie dokumentacji finansowej I księgowej.
 • Prowadzenie sprawozdawczości  dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu – program LokaleNet
 • Windykacja należności.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich    realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.
 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Przyjęcie oferty sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości/ wykonanie zdjęć nieruchomości
 • Podpisanie umowy pośrednictwaPoszukiwanie nabywcy/ najemcy
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji
 • Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
 • Przygotowanie umów sprzedaży/ najmu